Digwyddiadau mis Mawrth / March events

Eisteddfod Tyddewi 2016
Eisteddfod Tyddewi 2016

Mae Dydd Gŵyl Ddewi’n adeg llawn gweithgareddau diwylliannol yn Nhyddewi, gan gynnwys Parêd y Dreigiau, gwasanaethau crefyddol, ac wrth gwrs ein eisteddfod flynyddol, sydd bellach yn ei seithfed blwyddyn. Daeth llawer o aelodau capeli’r Ofalaeth i fynychu ac i gystadlu yn yr eisteddfod ar y 29ain o Chwefror.

Y thema eleni oedd “Cylchoedd”, a chyflwynwyd nifer o ddehongliadau dyfeisgar o’r thema honno yn y cystadlaethau llenyddol a’r rhai celf a chrefft. Roedd y cystadlaethau llwyfan hefyd yn amrywiol a difyr. Enillwyd y Cwpan her canu unawd emyn gan Peter Rees, Trefochlyd, a chipiwyd y Gadair, a wobrwyir am y nifer fwyaf o bwyntiau ym mhob cystadleuaeth, gan Pearl Kaill, Caerfarchell. Cyflwynwyd y Cwpan gan Gydlynydd yr Eisteddfod, y Cynghorydd Glenys James a’i gŵr John James. Lluniwyd a chyflwynwyd y Gadair gan David Pryce o Groesgoch.

Lansiwyd Blodau’r Penrhyn, blodeugerdd o gyfansoddiadau llenyddol buddugol eisteddfod 2015 ynghyd â’u beirniadaethau, yn yr ŵyl. Wedi’i chyhoeddi gan Gwasg Trelodan, mae’r gyfrol hefyd yn cynnwys darn o waith celf gwreiddiol gennyf i, a ysbrydolwyd gan y gerdd Gymraeg fuddugol, “Yr Ysgol Werdd”. Mynnwch gopi – dim ond £5, ar gael drwy ddanfon neges uniongyrchol at y blog!

Cynhaliwyd dau ddigwyddiad diddorol arall yng nghapeli’r Ofalaeth dros y mis diwethaf:

Ar yr 21ain o Chwefror, daeth tua 50 o aelodau Ymddiriedolaeth Adeiladau Hanesyddol Sir Benfro i ymweld â Chaerfarchell. Roedd hi’n hyfryd gweld tyrfa mor fawr yno. Gyda chymorth ein harddangosfa barhaol ar hanes yr achos, rhois i ddarlith fer i’n hymwelwyr ar uchafbwyntiau hanes ein capel. Cawsom lawer o hwyl, a gofynnodd yr ymwelwyr lawer o gwestiynau meddylgar.

Ar Fawrth y 12fed, daeth ymwelwyr o nifer o eglwysi ym Mhort Talbot, Llanelli a De Sir Benfro, i gapel Wystog i foli Duw ac i weddïo am adnewyddiad ysbrydol yng Nghymru. Mynychwyd y digwyddiad gan oddeutu 45 o bobl, gan gynnwys nifer o deuluoedd ifainc â’u plant. Ar eu cais, rhois i sgwrs fechan iddynt am hanes sefydlu’r capel yn Wystog yn 1754. Cynhaliwyd y cymundeb cyntaf un mewn capel Methodistaidd Calfinaidd yng Nghymru yno. Y Parch. Howell Davies a’r Parch. George Whitefield fu’n arwain y gwasanaeth ar y diwrnod hanesyddol hwnnw yn 1755.

Mae dau lyfr ar gael sy’n adrodd hanes yr achos yn Wystog. Mae’r fersiwn Saesneg yn un ysgafn, llawn lluniau, tra bo’r fersiwn Cymraeg yn un mwy cynhwysfawr a manwl. Mae’r ddau lyfr yn costio £3 yr un, neu, gallwch brynu’r ddau am y fargen arbennig o ddim ond £6 phunt! Mae’r ddau lyfr ar gael i’w prynu’n uniongyrchol o’r blog yma – danfonwch neges ataf am fwy o wybodaeth!

Cofion, Wiliam

////////////////////////

Ymweliad y Pembs Hist Buil Trust (2)
Pembrokeshire Historical Buildings Trust visit to Caerfarchell

The St David’s Day weekend always hums with cultural activities in St David’s, including the Dragons’ Parade, the religious services, and of course our annual eisteddfod, now in its seventh year.  Many of the members from the Pastorate’s chapels came to watch and compete in the eisteddfod on the 29th of February.

This year’s theme was “Circles”, and many intriguing interpretations were seen in the literary and art and craft homework entries. The stage competitions were equally varied and wonderful. The challenge Cup for the hymn solo was won by Peter Rees, Trefochlyd, and the Chair, awarded for the highest number of points in all competitions, was won by Pearl Kaill, Caerfarchell. The cup was presented by the Eisteddfod Co-ordinator, Councillor Glenys James and her husband John James. The miniature Chair was crafted and presented by David Pryce from Croesgoch.

Blodau’r Penrhyn, the bilingual anthology of the winning literary pieces from the 2015 eisteddfod and their adjudications, was launched at the event. Published by Gwasg Trelodan, the volume also contains an original piece of artwork by yours truly, inspired by the winning Welsh poem, “Yr Ysgol Werdd” (The Green School). It is available for purchase directly from this blog for £5 – just drop me a line!

Two other interesting events also took place at the Pastorate’s churches last month:

On the 21st of February, around 50 members of the Pembrokeshire Historic Buildings Trust visited Caerfarchell. It was lovely to see such a large congregation there. With the aid of our permanent exhibition on the history of the cause, I presented a talk on the highlights of our chapel’s story. We had a lot of fun, and the visitors asked many perceptive questions.

On March the 12th, a group from a number of churches in Port Talbot, Llanelli and South Pembrokeshire came to Woodstock chapel to praise God and pray for spiritual renewal in Wales. Around 45 people turned up, including many young families and their children. At their request, I gave a brief talk on the foundation of the chapel at Woodstock in 1754. The first ever communion service at a Calvinistic Methodist Chapel in Wales was held there. The Revs. Howell Davies and George Whitefield officiated in that historic service in 1755.

Two booklets have been compiled which describe the history of the cause at Woodstock. The English version is lighter in tone and contains a large number of photographs and pictures. The Welsh version, on the other hand, has more of the nitty gritty. Both versions are priced at £3 each, or as a special bargain, you can have both together for only £6 pounds! Both are again available to buy directly from this blog.

All the best, Wiliam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s