Câr dy gymydog / Love your neighbour

IMG_4777 Arwydd Canolfan y Banc Bwyd
Man casglu ar gyfer Banc Bwyd Sir Benfro. / A collection point for the Pembrokeshire Food Bank.

Mae’n beth da i gyfrannu at elusenau – mae ‘na rywun mewn angen o hyd.

Mae casglu tuag at elusennau yn rhan barhaus o fywyd yr Ofalaeth.

Yn ddiweddar, cododd Capel Bethel Treamlod £135 at Apêl Ysbyty Goffa Gordon Roberts yn Shillong yng Ngogledd Ddwyrain yr India.

Ar yr un pryd, casglwyd rhoddion gan deuluoedd Capel Walton East. Daeth pawb a thuniau bwyd, pecynnau pasta, cartonau sudd ffrwythau, a llawer mwy, at ymgyrch Banc Bwyd Sir Benfro o dan nawdd y Trussell Trust.

Pan aethom â’r bwyd at y ganolfan yn festri capel Bedyddwyr Hill Park yn Hwlffordd, daeth rhywun i mewn gyda thocyn wrth y Ganolfan Waith yn gofyn am fwyd iddo ef a’i deulu ifanc dros y tridiau nesaf. Yr oedd newydd golli ei waith. Diolchodd inni am rodd y capel.

Cawsom lythyr o ddiolch hefyd oddi wrth Fanc Bwyd Sir Benfro yn dweud:

It was an honour to visit some of these families when delivering food. They were very thankful as were the agencies that referred them.

Derbyniodd y banc bwyd dros 600 cais am fwyd wrth asiantaethau dros y Nadolig.

Daeth ffoaduriaid o Syria, oedd wedi canfod lloches yn Abertawe, i Dyddewi am benwythnos o wyliau ar ddiwedd Chwefror a grŵp arall bythefnos wedyn. Cefais gyfle i gwrdd â’r ail griw yn ystod eu hymweliad. Roedd y teuluoedd ifanc wrthi’n mwynhau eu pryd bwyd, gan sgwrsio mewn Cwrdeg, Arabeg a pheth Saesneg. Roedd eu hiraeth am eu hen gartrefi yn Syria yn amlwg, a rhai ohonynt ddim ond wedi cyrraedd Abertawe ers tri mis. Gwell oedd peidio gofyn sut fu eu taith.

Cefais sgwrs yn Gymraeg yn bennaf â merch ysgol a ddaeth gyda’i theulu agos i Gymru rai blynyddoedd yn ôl. Roedd yn aml yn meddwl am weddill ei theulu. Efallai rhyw ddydd y byddai modd iddi fynd i’w gweld pan fyddai cysgod y rhyfel wedi mynd, gan adael y Dwyrain Canol mewn heddwch.

Cawsant groeso mawr a chefnogaeth wrth lawer yn y ddinas ynghyd â chyfle i weld mannau hanesyddol a holl harddwch y fro. Trefnodd y Crynwyr yr ymweliad, a gwirfoddolodd un o flaenoriaid y Tabernacl, sy’n gynghorydd ar Gyngor y Ddinas, i fod yn yrrwr eu bws mini dros y penwythnos cyfan.

Mae’n beth da i gyfrannu at elusennau – mae ‘na rywun mewn angen o hyd.

////////////////////////

IMG_0230 Harddwch Carn Lleutu ger Tyddewi (1)
Harddwch Penrhyn Dewi. / The beauty of St David’s Peninsula.

Giving to charity is a good thing, there’s always someone in need.

Collecting for charities is a constant part of the life of the Pastorate.

Recently, Bethel Chapel in Ambleston raised £135 for the Dr Gordon Roberts Memorial Hospital Appeal in Shillong in North Eastern India.

Also, the families at Walton East Chapel collected many gifts recently. Everyone brought tins of food, packs of pasta, and fruit juice cartons for the Pembrokeshire Food Bank organised under the Trussell Trust.

As we brought this food to the bank at Hill Park Baptist Chapel in Haverfordwest, a person came in with a request voucher issued by the Job Centre for three days’ supply of food for his young family. He had been made redundant and was struggling to make ends meet. He thanked us for our gift.

We also received a letter of thanks from the Pembrokeshire Food Bank, which said:

It was an honour to visit some of these families when delivering food. They were very thankful as were the agencies that referred them.”

The bank received over 600 requests for food from agencies in Pembrokeshire over Christmas.

Some Syrian refugees, who had found shelter in Swansea, came to St Davids for a weekend break at the end of February and another group came a fortnight later. I was able to meet the second group during their stay. The young families were enjoying a meal, and chatting in Kurdish, Arabic and some English. Their sadness at losing their old homes and communities in Syria was clear to be seen, and some of them had only reached Swansea about three months previously. I didn’t ask them about their journey to Wales.

I had a conversation mainly in Welsh with a girl who had come with her family to Swansea some years ago. She worried a lot about her extended family. Perhaps one day she would be able to return to visit them after the shadows of war had passed, leaving the Middle East in peace.

The group were warmly welcomed and supported by many in the city and were shown the historical sites and the natural beauty of the peninsula. The visit was organised by the Quakers and one of Tabernacle’s elders, a city councillor, volunteered to drive their minibus throughout the weekend.

Giving to charity is a good thing, there’s always someone in need.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s