Gorau Chwarae Cyd Chwarae / Together Stronger

Rhodri'r Ddraig
Rhodri’r Ddraig yn barod i hedfan i Baris! 😀 / Rhodri the Dragon, ready to fly to Paris! 😀

Unwaith bob wythnos byddaf yn arwain gwasanaeth mewn ysgol gynradd yn ardal yr Ofalaeth. Felly, ar fore dydd hiraf y flwyddyn, cawson sgwrs am lwyddiant tîm pêl droed Cymru yn eu buddugoliaeth yn erbyn Rwsia. Drwy hyn daethant yn fuddugol yn eu grŵp, Grŵp B, yng nghystadleuaeth Euro 2016.

Aethom drwy helyntion yr ornest, gorchestion Gareth Bale, Aaron Ramsey, ac aelodau eraill y tîm, a’u llwyddiant annisgwyl yn y bencampwriaeth. Roeddwn i tua’r un oed â’r plant pan lwyddodd Cymru ddiwethaf i gyrraedd cystadleuaeth mor fawr yn 1958. Ond wedi’r aros hirfaith, dyma ni’n serennu ar un o’r llwyfanau mwyaf.

Erbyn hyn mae gan Gymru ddilynwyr yn Llydaw, Colombia, Gwlad Pwyl a gwledydd eraill y byd. Mae pawb wedi eu clywed yn canu Hen Wlad fy Nhadau ac yn defnyddio’r Gymraeg ar eu ffrwd trydar ac ar y maes chwarae. Fel y dywedodd Gareth Bale ei hun, tîm yw Cymru, nid casgliad o unigolion. Yn wir, mae cefnogwyr Cymru’n rhan o’r tîm hefyd. Buont hwythau wrthi’n canu Calon Lân gydag arddeliad wrth gefnogi’r chwaraewyr yn Stadiwm Toulouse, a swyno’r Ffrancwyr drwy ddathlu’n llawen, yn hyderus ac yn gwrtais ar strydoedd eu dinasoedd. Llwyddodd bob un ohonynt i ddangos mai dathliad drwy wledydd Ewrop gyfan yn cydweithio gyda’u gilydd yw’r dathliad hwn.

Mae eu hyder a’u brawdgarwch wedi dod i’r amlwg ar adegau anodd hefyd. Pan gollodd Cymru yn erbyn Lloegr, daethant ynghyd am ennyd mewn cylch ar y maes chwarae. Yna wedi sgwrs fer gan eu capten, dyma nhw’n mynd at y cefnogwyr i’w cymeradwyo er mwyn diolch iddynt am eu cefnogaeth. Dyna sut mae codi’r hwyliau.

Holais y disgyblion pa dimau yr oeddent yn eu cefnogi. Daeth yr atebion arferol, timau uwch adran Lloegr, ambell dîm enwog yn Ewrop, ac wrth gwrs, Dinas Abertawe. Pwy oedd yn cefnogi clybiau pêl droed lleol fel Clarbeston Road, Wdig a Hwlffordd? Dyna bêl droed go iawn, esboniais, gan mai drwy waith y clybiau lleol y datblygir y doniau mawr rhyngwladol. Roedd nifer ohonynt yn chwarae i’r timoedd hynny. Efallai rhyw ddydd y cânt hwy hefyd ddilyn ôl traed ein harwr lleol Joe Allen, a chamu i’r cae ger bron y byd yn gwisgo crys coch Cymru.

Ond, am nawr, trown oll ein llygaid tua Pharis – C’mon Cymru! 😀

Wiliam

////////////////////////

Once a week I lead a service in a primary school in the Pastorate. So, on the morning of the longest day of the year, we discussed the success of the Welsh football team in their victory against Russia. With this win, they topped their group, Group B, in Euro 2016.

We looked back over all the events of the contest, all the skilful passing of Gareth Bale, Aaron Ramsey and the other members of the team, and their unexpected success in the competition. I was around the same age as the children are now when Wales last managed to reach a major finals in 1958. But, after all the years of waiting, here we are at the summit of our group.

By now, Wales has followers in Brittany, Colombia, Poland, and many countries across the world. Everyone has heard them sing Hen Wlad fy Nhadau and seen them use Welsh on their twitter feed and out on the field. As Gareth Bale himself said, Wales is a team, not a collection of individuals. What’s more, Wales’ supporters are also an integral part of that team. They were in full voice, singing Calon Lân with gusto to support the players in Toulouse Stadium, and capturing French hearts through celebrating joyfully, confidently, and courteously along the city streets. They have lit up this competition, showing that it is a celebration of all of Europe’s countries working together in harmony.

Their confidence and togetherness has shown through in tough times as well. When Wales lost narrowly to England, all the players came together in one circle on the pitch. Then, after a quick speech from their captain, they went over to their fans to applaud them and thank them for their support. What a way to raise the spirits.

I asked the children in the school which football clubs they supported. The usual answers all cropped up, the Premier League teams in England, some famous European teams, and of course, Swansea City. Who supported their local teams, then, I asked? Real football teams, like Clarbeston Road, Goodwick United, and Haverfordwest, teams that give those vital first opportunities to the stars of tomorrow? Many of them played for those sides. Maybe one day, they too will follow in the footsteps of our local hero Joe Allen, and take to the field before the world in the red of Wales.

But for now, all eyes turn to Paris – C’mon Wales! 😀

Wiliam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s