Adfent yn Wystog / Advent in Woodstock

torch-2
Torch Nadolig ar giat yn yr Ofalaeth. / A Christmas wreath on a gate in the Pastorate.

Mae hi’n dymor Adfent unwaith yn rhagor wrth i’r Nadolig nesáu. Y cyfnod rhwng y pedwar Sul cyn y Nadolig yw’r Adfent yn swyddogol, i fyny at noswyl y Nadolig.

O’r gair Lladin Adventus y daeth Adfent, sef y cyfnod pan oedd pawb yn paratoi am ymweliad rhywun pwysig â’u dinas, neu eu cartref. Rhaid byddai paratoi ar gyfer yr ymherodr, y brenin neu’r uchel swyddog neu raglaw, ac fe fyddai plac yn cael ei godi i goffáu’r ymweliad.

Meddyliwch am y placiau ar furiau sy’n nodi ymweliad rhyw berson pwysig i agor ysbyty, swyddfa, siop neu bwll nofio, parc neu adnodd arall.

Mae yna gofebion eraill hefyd. Os dewch i’n capel ni yn Wystog, fe welwch faen marmor gwyn sy’n cofio am fywyd a gwaith y Parch. Howell Davies, un o arweinwyr y diwygiad Methodistaidd yn Sir Benfro. Ond mae’r plac hefyd yn cofio am y tro y dathlodd ef a’r Parchedig George Whitefield y cymun cyntaf yn ein henwad ni yn y capel hwn yn 1755.

Meddyliwch am yr holl wasanaethau cymun sy’n cael eu cynnal yn ein capeli yn eu tro. Ond yng nghapel Wystog y gweinyddwyd yr oedfa gymun am y tro cyntaf. Bu disgwyl a pharatoi mawr ar gyfer yr adfent yma. Adeiladwyd y capel yn 1754, er mwyn cynnal y cymun hwn. Codwyd adeilad cyfan ar gyfer yr achlysur. Un o’r breintiau a gaf i wrth fy ngwaith yw cynnal cymun yno a dilyn llwybr George Whitefield a Howell Davies tros 261 o flynyddoedd yn ôl. Mae’n braf gweld hefyd, fod un o flaenoriaid y capel yn trefnu gwasanaeth cymunedol o ddarlleniadau, carolau ac eitemau unigol i ddathlu’r Adfent yn flynyddol.

Felly yn Wystog ac ym mhobman arall, gadewch i ni baratoi ar gyfer dyfod ein Gwaredwr i’n byd.

– Wiliam.

////////////////////////

plac
Cofeb Howell Davies yn Wystog. / Howell Davies’ memorial plaque in Woodstock.

Advent season is upon us once more as Chrismas draws near. Officially, Advent falls between the four Sundays before Christmas up to Christmas Eve.

Advent comes from the Ladin word Adventus, which described a period when everyone was busy preparing for the visit of someone important to their city or home. The visit of an emperor, a king, or a high ranking official had to be prepared for properly, and a plaque would often be carved to commemorate the visit.

Think about the plaques we see on our modern day walls, noting the visit of an important person to open a hospital, an office, a shop, a swimming pool or some other resource. It is a tradition that has stayed with us to this day.

There are other kinds of memorials too. If you come to our chapel in Woodstock, you’ll see a white marble stone commemorating the life and work of the Reverend Howell Davies, one of the leaders of the Methodist Revival in Pembrokeshire. The plaque also celebrates the time when he and the Reverend George Whitfield held the first ever communion of our denomination in this chapel in 1755.

Think of all the communion services that have been held in our chapels since that event: it all started in Woodstock. Much preparation went into this particular advent. The chapel was purpose-built in 1754 in order to celebrate this communion: a whole building, erected for this most important event.

It is a great honour for me, in my work, to hold communion there still, and follow the path laid out by George Whitfield and Howell Davies, over 261 years ago. It is also wonderful to see that the elders of the chapel still arrange community services filled with readings, carols, and individual items, to celebrate the Advent every year.

So, in Woodstock, like everywhere else, let us prepare for the advent of our Saviour to the world.

– Wiliam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s