I orwedd mewn preseb / Away in a manger

preseb
Teg wawriodd foreddydd na welwyd ei ail… / Brightest and best of the stars of the morning…

Rhyw bum mlynedd yn ôl, cefais wybod bod merch fach wedi ei geni i un o’r aelodau’r Ofalaeth. Felly, i lawr â mi yn oriau mân y bore i weld y teulu yn Ysbyty Llwynhelyg. Cysgai’r fechan yn dawel yn ei chrud, yn bedair awr oed. Roedd y ward wedi ei thacluso a syllai’r rhieni mewn cyfaredd a chariad ar eu plentyn yn yr hanner goleuni.

 

Wrth weld y tri yn nhawelwch y ward, er ei bod yn ganol haf, fe grwydrodd fy meddwl at stori’r geni ar adeg y Nadolig. Yno hefyd, roedd y baban yn cysgu’n dawel a’i fam a’i dad yn llawn rhyfeddod wrth ei weld.

Ond nid mewn ysbyty yn llawn o’r cyfarpar diweddaraf y ganed Iesu, ond mewn stabl ymhlith anifeiliaid. Rhoed ef a’i deulu yno am fod rhyw Awgwstws Cesar yn Rhufain bell wedi gorchymyn i Joseff fynd o Nasareth i Fethlehem i’w drethu. Nid oedd gan yr Ymherodr Rhufeinig hwn ddim diddordeb yn amgylchiadau anodd teulu’r saer. Ond er mai mewn stabl y esgorodd Mair ar ei mab, ac er mai preseb oedd ei grud, ac er bod Joseff wedi gorfod meddwl yn chwim iawn er mwyn cael y gorau ar eu cyfer mewn sefyllfa anodd; yr un oedd y gyfaredd wrth i’r rhieni syllu ar eu plentyn bach.

Yn ystod Adfent, bydd ambell un yn gofyn yn llawn ffỳs, “Wel, odych chi’n barod am y Nadolig?” Y Bwyd, yr Addurniadau, y Presantau, y Plwm Pwdin, y Goeden Nadolig a’r Gacen a’r Twrci a’r Partïon a’r Mins Peis a’r HOLL SIOE.

Oes, mae angen dathliad yng nghanol tywyllwch y gaeaf, ac mae’n hyfryd i’w gael. Ond, ydyn ni’n barod, hefyd, i dderbyn y baban yn ei breseb yn y stabl?  Aeth y bugeiliaid a’r doethion i’w weld. A awn ni?

Ydyn ni’n barod am y Nadolig?

– Wiliam

////////////////////////

preseb-2
Tua Bethlehem dref … / O come, all ye faithful …

Some five years ago, I had a phonecall telling me that a little girl had been born to a member of the Pastorate. So, off I rushed early the morning to see the family at Whithybush Hospital. The newborn was sleeping peacefully in her crib, at only four hours old. The ward had been cleared and cleaned, and the parents looked on with their eyes full of love and wonder in the half-light of dawn.

Seeing the three together in the quiet of the ward, though it was midsummer, my mind wandered to the story of the Christmas nativity. There, too, a child was sleeping peacefully as his mother and father looked on in wonder.

But it wasn’t in a hospital full of the latest technology that Jesus was born, but in a stable among the animals. He was put there because some distant Caesar Augustus in far-off Rome had commanded Joseph to go to Bethlehem from Nazareth to be taxed. This Roman Emperor had no care for the challenges facing the carpenter’s family. But, even though it was in a stable that Mary gave birth to her son, and though his crib was a manger, and though Joseph had had to think very quickly so as to make the best arrangements for them in a difficult situation; the same wonder still filled their hearts as they saw their newborn babe.

During Advent, some people ask us with such fuss and bluster, “Well, are you ready for Christmas?” The Food, the Decorations, the Plum Pudding, the Christmas Tree, the Cake, the Turkey, the Parties, the Mince Pies, and the WHOLE SHOW.

Yes, we do need a bright festival in the dark midwinter, and it is a beautiful celebration. But, are we also ready to accept the baby in his manger in the stable? The shepherds and the wise men went to see him. Will we?

Are we ready for Christmas?

– Wiliam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s