Neges Epiffani / Epiphany’s message

herod-cymraegDrama’r Geni yw un o ryfeddodau’r Nadolig. Bydd plant ac oedolion yn dotio ar y stori, a daw Mam a Dad a’r holl deulu i weld y plant bach yn actio eu fersiwn arbennig hwy.

Wedi siarad â pherchennog y llety a chael lle yn y stabl, bydd Mair a Joseff yn gosod yr Iesu plastig yn y preseb. Yna, daw’r bugeiliaid ato gyda’u tegannau meddal o ddefaid. Aiff y Doethion yn eu tro i weld Herod cyn mynd yn eu blaenau gan ddilyn y Seren i Fethlehem a rhoi eu rhoddion i Iesu yn ei grud. Daw’r actorion bychain a’r ddrama i’w therfyn drwy ganu carol neu ddwy cyn i bawb glapio’n frwd.

Ond nid â charol dlos y daeth hanes y Doethion i ben yn ôl Efengyl Mathew. Lleolwyd Palestina rhwng ymherodraethau Rhufain a Phersia, a hefyd ar draws cangen o’r Ffordd Sidan a oedd yn cario nwyddau, syniadau a dylanwad y dwyrain i’r Aifft. Gwaith Herod oedd cadw’r wlad yn ddiogel yn llaw Rhufain. Fe wyddai Rhufain ei fod yn fwli, ond bwli Rhufain oedd e, nid bwli Persia. Felly, trowyd sawl llygad dall i’w ddrwgweithredoedd.

Daeth y Doethion i ganol y cynnwrf hwn. Hwy oedd academyddion Persia, doethuriaid seryddiaeth, y gyfraith, meddygaeth, gwyddoniaeth, barddoniaeth a hanes eu pobl. Gwelsant ryw seren yn codi yn y dwyrain cyn neilltuo dwy flynedd o’u bywydau i’w dilyn at y stabl ym Methlehem.

Ond pan glywodd Herod sôn am eni Brenin yr Iddewon, roedd ei ymateb yn annynol ac oer o bragmataidd. Gwell lladd rhyw bump ar hugain o fechgyn dwyflwydd, meddyliodd, na chaniatáu gwrthryfel a fyddai’n arwain at ladd miloedd.

Felly, troes cartref Iesu “yn safn siarc” fel y dywedodd un o ffoaduriaid yr oes sydd ohoni mewn cerdd yn ddiweddar. Bu’n rhaid i Iesu a’i deulu ffoi i’r Aifft rhag Herod, gan adael rhieni plant bychain Bethlehem yng nghanol eu galar.

Gyda throad yr Epiffani, gadewch inni ymwrol i ddilyn y Doethion, a chynnig lloches i ffoaduriaid ein byd rhag Herodau yr oes fodern.

– Wiliam.

////////////////////////

herod-saesnegThe Nativity is one of the wonders of Christmas. Children and adults alike love the story, and Mothers and Fathers and the whole family come to the chapel to see their little children acting out their own special version of the tale.

After speaking to the innkeeper and finding a place in the stable, Mary and Joseph will place the plastic Jesus in the manger. Then, the shepheards will come to him with their soft toy sheep. The Wise Men first go to see Herod before making their way onwards, following the Star to Bethlehem, and giving their gifts to Jesus in his crib. The little actors then come together at the end of the story to sing a carol or two before everyone cheers and applauds their performance.

But it wasn’t with a pretty carol that the Wise Men’s tale came to an end according to the Gospel of Matthew. Palestine was located between the empires of Rome and Persia, and also across a branch of the Silk Road, where new goods and new ideas were carried from the East to Egypt. Herod’s task was to keep the country safely in Rome’s hands. Rome knew that he was a bully, but he was Rome’s bully, not Persia’s bully. So, many a blind eye was turned to his deeds.

The Wise Men walked through this turbulent land. They were the scholars of Persia, the wise men of astronomy, knowledgeable in the law, in medications, in science, in poetry, and in the history of their people. They were the ones who saw a star far off in the East, and duly gave up two years of their lives to follow it to Bethlehem.

But, when Herod heard about the birth of the King of the Jews, his response was coldly, inhumanely pragmatic. Better to kill some twenty five two year old boys, he thought, than permit a rebellion that could lead to the killing of thousands.

So, he turned Jesus’ homeland into the ‘mouth of a shark’, as one of the modern world’s refugees described their plight in a recent poem. Jesus and his family had to flee to Egypt to be safe from Herod, leaving the parents of the little children of Bethlehem deep in grief.

This epiphany, let us follow the Wise Men, and give sanctuary to the refugees of the world, fleeing from their modern Herods.

– Wiliam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s